LIKWIDACJA SZKÓD
0 801 10 20 30 - z tel. stacjonarnych
(48 22) 567 12 02 - z tel. komórkowych
ASSISTANCE 24h
(48 22) 522 25 22

Porady

Ubezpieczenie na życie z rentą


Ubezpieczenie z rentą ma na celu gromadzenie środków na emeryturę.

Rodzaj ubezpieczenia, który między innymi:

  • może zagwarantować świadczenie okresowe bądź dożywotnie,
  • nie jest uzależnione od stanu zdrowia,
  • daje możliwość wykorzystania środków, podczas trwania z umowy,
  • pozwala na czasowe zawieszenie składek,
  • umożliwia kontrolę nad własnymi oszczędnościami poprzez operacje na funduszach (przenoszenie środków, zmiana alokacji),
  • świadczenie jest zwolnione z podatku spadkowego,
  • świadczenie jest zwolnione z podatku od zysków (Belki)

 

Korzyści z ubezpieczenia z rentą:

 

1. Zabezpieczenie przyszłości swojej i swoich bliskich, wyższa emerytura

2. Możliwość systematycznego oszczędzania i skorzystania z wcześniejszej emerytury wypłaconej, jako renta dożywotnia lub okresowa.

3.Powiększenie przyszłego świadczenia o wypracowany zysk.

4. Możliwość dokonania częściowej wypłaty środków.

5.Możliwość otrzymania gwarancji na 1 do 5 lat przed rozpoczęciem wypłaty renty dotycząca wysokości renty.

6. Możliwość wpływu na wysokość przyszłej renty w dowolnym momencie poprzez dokonanie dopłaty.

7. Maksymalizacja efektu. Brak naliczenia podatku spadkowego i podatku od zysków

Indywidualne Konto Emerytalne

Indywidualne Konto Emerytalne to:

- nie jest uzależnione od stanu zdrowia,

- świadczenie jest zwolnione z podatku spadkowego,

- świadczenie jest zwolnione z podatku od zysków (Belki)

- daje możliwość wykorzystania środków, podczas trwania z umowy,

 

Do wyboru oszczędzanie na Indywidualnym Koncie Emerytalnym na dwa sposoby:

 

I. Indywidualne Konto Emerytalne w funduszach inwestycyjnych, które charakteryzuje się:

- dowolną częstotliwością wpłat,

- brakiem opłat manipulacyjnych,

- możliwością wyboru i zmian funduszy,

- mechanizmem dwóch kont.

- minimalną sumą wpłat -25% kwoty limitowanej ustawą.

 

II. Indywidualne Konto Emerytalne z ubezpieczeniem na życie, charakteryzujące się:

- systematycznym oszczędzaniem,

- w przypadku bezrobocia wypłaceniem jednorazowego świadczenia i zwolnieniem z wpłacania składek przez rok,

- zagwarantowaniem w przypadku inwalidztwa, powstałego na skutek nieszczęśliwego wypadku, sfinansowania składek IKE do osiągnięcia wieku emerytalnego,

- minimalnymi sumami wpłat -100 zł miesięcznie,300 zł - kwartalnie, 600 zł -półrocznie lub 1200 zł -rocznie.

Maksymalna kwota do wpłacenia na IKE to 150% średniej krajowe j, dodatkowe pieniądze- wpłacasz na dodatkowe konto. Umowę IKE można mieć tylko jedną.

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym ma na celu zagwarantowanie świadczenia ochronnego oraz gromadzenie środków w długoterminowym okresie.

 

Ubezpieczenie nażycie z funduszem kapitałowym charakteryzuje się:

- umowa jest zawarta na czas nieokreślony

- elastyczna suma ubezpieczenia

- środki gromadzone są w postaci jednostek uczestnictwa w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym

- z części składki pokrywane są koszty ochrony ubezpieczeniowej, koszty administracyjne i koszty zarządzania aktywami

- pozostałe środki są inwestowane

- koszty ochrony uzależnione są od sumy ubezpieczenia, płci, wieku, stanu zdrowia i profesji klienta

- im mniejsze są koszty ochrony) tym więcej środków jest inwestowanych

Ubezpieczenie dla dziecka

Ubezpieczenie dla dziecka charakteryzuje się następującymi gwarancjami:

- świadczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego rodzica,

- zwrot wpłaconych składek powiększonych o zyski na wypadek śmierci ubezpieczonego dziecka,

- miesięczna renta dla ubezpieczonego dziecka na wypadek śmierci ubezpieczonego rodzica,

- możliwość zawieszenia opłaty składki max na rok i bez konieczności jej dopłaty w późniejszym terminie,

- możliwość wypłaty składki wpłaconej w okresie ostatnich 12-stu miesięcy,

- zwolnienie z obowiązku opłaty składek w przypadku inwalidztwa ubezpieczonego rodzica.

 

 

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne

 

Program Zdrowotny to:

- komfort, bezpieczeństwo, oszczędność czasu,

- precyzyjny system korzystania z porad i diagnostyki: terminy wizyt umawiane telefonicznie, identyfikator, kompleksowa pomoc i koordynacja centralnej rejestracji - infolinii

- możliwość samodzielnego wyboru placówki medycznej

- szybki i nielimitowany dostęp do lekarza. Podstawowa opieka zdrowotna w dniu zgłoszenia, lekarz specjalista do 48 godzin

- szybki i nielimitowany dostęp do diagnostyki. Podstawowa w dniu zgłoszenia, pozostała do 48 godzin

- pomoc wyjazdowa w nocy, w soboty i święta

- pediatryczna pomoc wyjazdowa

- wizyty domowe

- rehabilitacja do 48 godzin

- rabaty na szczepienia i leczenie stomatologiczne

- możliwość przystąpienia indywidualnie lub całej rodziny; poprzez zakład pracy lub osobiście

- przystąpienie do programu bez wstępnych badań lekarskich

 

Zapewniając opiekę zdrowotną pracownikom można:

- zmniejszyć absencję chorobową

- zmniejszyć fluktuację kadr

- wprowadzić dodatkowy, pozapłacowy element motywacji pracowników

- zbudować długofalową politykę kadrową oraz stabilne, identyfikujące się z firmą kadry.

 

 

Ubezpieczenie turystyczne

 

Ubezpieczenie gwarantuje ochronę w zakresie:

- Bezgotówkowe rozliczenie kosztów leczenia

- Przewiezienie chorego do szpitala oraz do miejsca zamieszkania, gdy stan zdrowia na to pozwoli

- Opiekę nad nieletnimi dziećmi

- Pokryje koszt wizyty bliskiej osoby

- Pokryje koszt noclegów w hotelach (również dla osoby towarzyszącej)

- Zapewni poszukiwanie i ratownictwo w górach i na morzu

- Pomoc prawnika, gdy niespodziewanie wejdziemy w konflikt z prawem

 

- Zgubimy dokumenty lub zostaną nam skradzione, otrzymamy pełną informację o niezbędnych czynnościach, jakie powinniśmy podjąć

- Rekompensatę finansową za zniszczony i skradziony sprzęt narciarski, bagaż

- Za uszczerbek na zdrowiu, inwalidztwo, śmierć, jeśli będzie następstwem nieszczęśliwego wypadku, zostanie wypłacone odszkodowanie

- Zapewni ochronę z tytułu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

 Fundusze inwestycyjne

 

Fundusz inwestycyjny to instytucja zbiorowego inwestowania, która lokuje powierzone mu przez nas środki w różne instrumenty dostępne na rynku finansowym. W zależności od typu funduszu, większa część środków może być inwestowana w akcje lub w papiery dłużne.

Fundusze inwestycyjne zapewniają następujące korzyści dla swoich Uczestników:

- Bezpieczeństwo zainwestowanych środków finansowych - Fundusze posiadają odrębną osobowość prawną w stosunku do podmiotu zarządzającego.  Uczestnicy Funduszy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania finansowe Funduszy i zarządzającego Funduszami. Za bezpieczne przechowywanie aktywów odpowiada Bank Depozytariusz, który prowadzi rachunki Funduszy. Dodatkowo, działalność TFI i Funduszy znajduje się pod stałym nadzorem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

 

- Minimalizacja ryzyka inwestycyjnego - inwestycja w jednostki uczestnictwa Funduszy powoduje rozproszenie ryzyka inwestycyjnego, dzięki dywersyfikacji lokat funduszy pomiędzy wiele instrumentów finansowych. Ryzyko to jest mniejsze niż w przypadku indywidualnego inwestowania.

- Wysoka płynność inwestycji - inwestowanie w Fundusze nie wymaga deklarowania okresu inwestycji. W każdej chwili Uczestnik Funduszy może wycofać część lub całość zainwestowanych środki powiększonych o dochody z inwestycji, bez żadnych opłat z tytułu niedotrzymania terminu inwestycji, jak może mieć to miejsce w przypadku lokat bankowych.

- Dostępność do szerokiego wachlarza instrumentów inwestycyjnych - Fundusze zapewniają dostęp do papierów wartościowych o wysokiej wartości nominalnej lub notowanych na różnych rynkach prowadzących obrót papierami wartościowymi (w tym na rynkach zagranicznych).

- Dywersyfikacja inwestycji - każdy Fundusz zapewnia dywersyfikację inwestycji pośród kategorii lokat dopuszczonych w jego zasadach polityki inwestycyjnej. Dodatkowo zainteresowany Inwestor będzie mógł realizować założoną politykę dywersyfikacji swoich inwestycji pomiędzy kategorie lokat o różnym ryzyku inwestycyjnym poprzez podział środków pomiędzy Fundusze, w zależności od skłonności do podejmowania ryzyka inwestycyjnego.

- Powszechnie dostępne informacje o funduszach - dzięki podawanej do publicznej wiadomości codziennej wyceny jednostek uczestnictwa Funduszy, każdy Uczestnik posiada aktualne informacje o wartości zainwestowanego kapitału.

- Niskie koszty inwestycji - Uczestnik Funduszy w odróżnieniu do inwestycji bezpośrednich nie ponosi wysokich kosztów związanych: z indywidualnym prowadzeniem rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim, zawieraniem transakcji na papierach wartościowych i ich przechowywaniem oraz z pozyskiwaniem informacji ze specjalistycznych, płatnych serwisów informacyjnych.

- Profesjonalne zarządzanie - zarządzający Funduszami wyręczą Uczestników Funduszy z obowiązku obserwacji poziomu cen papierów wartościowych, pamiętania o terminach wykupu i płatności odsetek, jak ma to miejsce w przypadku inwestycji bezpośrednich.

- Efektywne zarządzanie płatnościami podatkowymi - zysk ze wzrostu wartości jednostek uczestnictwa podlega opodatkowaniu dopiero po wycofaniu środków z funduszu i nie zmniejsza efektu kapitalizacji odsetek, tak jak to ma miejsce w przypadku odnawiania bankowych lokat terminowych.

 Otwarty fundusz emerytalny

Allianz pobiera  najniższe opłaty spośród wszystkich funduszy emerytalnych. Od 1 kwietnia 2004  wszystkie fundusze, z wyjątkiem Allianz Polska OFE , pobierają od nowych klientów opłatę w wysokości 7%, jedynie Allianz pobiera 4% z tytułu opłat aż do 2013 roku, a następnie od 2014 roku 3,5%. Opłata pobierana jest od każdej składki i ma bezpośredni wpływ na to jaka część składki będzie inwestowana.

Klient Allianz ma łatwy i szybki dostęp do informacji poprzez:

- infolinię,

- automatyczny serwis telefoniczny,

- serwis internetowy,

- kontakt e-mail.

 

Możesz być wylosowany!

Losowania odbywają się dwa razy do roku - ostatniego dnia roboczego stycznia i lipca, aby uniknąć w nim udziału należy do 10 stycznia lub do 10 lipca przystąpić do wybranego funduszu emerytalnego.

 

Transfery miedzy otwartymi funduszami emerytalnymi odbywają się cztery razy do roku.

Jeżeli zmieniasz fundusz po 24 miesiącach nie ponosisz żadnych opłat.

 

 

 

Ochrona prawna

Ochrony prawna pozwala na skorzystanie z fachowej pomocy prawników, zwiększa szanse na skuteczne wyegzekwowanie należytego zadośćuczynienia i pozawala bronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami.

 

Ubezpieczenie pokryje koszy prawnika, opłaci wpis sądowy i weźmie na siebie ryzyko przegranej.

Gwarantuje pokrycie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, kosztów sądowych, poręczenia majątkowego.  Nie trzeba zatem uzależniać egzekwowania swoich praw od kondycji finansowej i kalkulowania ryzyka.

Ubezpieczenie zapewniamy pomoc prawną w życiu prywatnym i zawodowym w sprawach, takich jak:

- dochodzenie odszkodowań od osób trzecich,

- z zakresu prawa pracy,

- karnych i o wykroczenia,

- związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów,

- z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność cywilna to stały element towarzyszący prowadzeniu każdej działalności gospodarczej. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma chronić firmę przed roszczeniami wynikającymi z różnych aspektów działania naszej firmy.

Ze względu na charakter i zakres odpowiedzialność cywilną dzielimy na:

- deliktową - chroniącą firmę od odpowiedzialności za szkody na osobach lub mieniu osób trzecich,

- kontraktową - przejmującą roszczenia związane z nienależycie wykonaną usługą,

- pracodawcy - zwalnia firmę z ewentualnych roszczeń pracowniczych związanych z wypadkiem przy pracy,

- za produkt - zabezpiecza szkody, jakie może spowodować produkt lub usługa wprowadzona do obrotu.

 

Ze względu na formę odpowiedzialności ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarcze jest oparte o różne zasady odpowiedzialności zasadę winy, zasadę ryzyka.

Odpowiedzialność na zasadzie winy sformułowana jest w art. 415 k.c., który stanowi, że: "kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia."  Wina polegać może albo na działaniu umyślnym, albo na działaniu nieumyślnym. To ostatnie występować może jako lekkomyślność, albo jako niedbalstwo. Lekkomyślność występuje wówczas, gdy sprawca szkody wyobraża sobie skutek swego działania lecz bezpodstawnie przypuszcza, że go uniknie, zaś przy niedbalstwie sprawca nie wyobraża sobie skutku, choć może i powinien go sobie wyobrażać.

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, wymaga od sprawcy udowodnienia przesłanki zwalniającej go z odpowiedzialności. Zgodnie z art. 434 k.c. za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części odpowiedzialny jest samoistny posiadacz budowli, chyba, że zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części nie wynikło ani z braku utrzymania budowli w należytym stanie, ani z wady w budowie.  Posiadacz budowli żeby zwolnić się z odpowiedzialności jest zmuszony do obalenia tego domniemania winy poprzez wykazanie, że potencjalne uszkodzenie budynku nastąpiło z innych przyczyn niż określone w przepisie i które pozostają z nim w adekwatnym związku przyczynowym (np. błąd w projekcie, wykonawstwie, niewłaściwe materiały użyte do budowy etc.)

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej segmentujemy na ubezpieczenia np.:

- działalności gospodarczej przedsiębiorstw,

- zawodowe

- OC przewoźnika, spedytora

- OC działalności organizatora i pośredniak turystyki

- odpowiedzialność członków zarządu i rad nadzorczych


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym chroni przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych nieumyślnie osobom trzecim, między innymi w związku z:

- prowadzeniem gospodarstwa domowego,

- czynnościami związanymi z opieką nad osobami, którym z powodu wieku lub stanu psychicznego nie można przypisać winy (np. szkody wyrządzone przez dzieci),

- amatorskim uprawianiem sportu,

- posiadaniem pasiek dla celów niehandlowych,

- posiadaniem i używaniem rowerów, modeli zabawek, desek do windserfingu, żaglówek, jachtów, łodzi motorowych,  i innych.

 

Ubezpieczenie małych i średnich firm

Teoria zarządzania ryzykiem mówi, że należy oceniać i szacować ryzyka występujące w firmie. Część z nich można ograniczyć, część pozostawić na ryzyku własnym, część natomiast należy przekazać Ubezpieczycielowi. Zagrożenia naturalne takie jak np. pożar są nieprzewidywalne. Warto umieścić to ryzyko w formie polisy u Ubezpieczyciela. Ubezpieczenie mienia stanowi podstawę działalności gospodarczej. Ubezpieczenie rzeczy ruchomych, budynków, nakładów inwestycyjnych a także utraty zysku to podstawowe ubezpieczenia majątkowe w firmie.

 

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenie cargo, czyli mienia w transporcie krajowym i zagranicznym. Przez pojęcie transport rozumie się zarówno transport własny (środki transportu należące do Ubezpieczającego lub jego pracowników), jak i transport obcy - powierzony przewoźnikowi na podstawie dokumentu przewozowego.  Ubezpieczenia mienia w transporcie nie można zastępować ubezpieczeniem OC przewoźnika ponieważ suma gwarancyjna w tym ubezpieczeniu może być niższa niż wartość uszkodzonego ładunku lub towaru.  Ubezpieczenie mienia w transporcie obejmuje swoim zakresem zdarzenia zawinione przez przewoźnika jak i niezawinione. W przypadku szkody zawinionej przez przewoźnika nie czekają nas długie procesy z przewoźnikiem.  Wypłata z umowy ubezpieczenia cargo z reguły następuje szybciej niż z OC przewoźnika.

 

 

 

 

 

 

Allianz Podatnik

 

Celem ubezpieczenia jest organizacja pomocy prawnej, a także pokrywanie jej kosztów w przypadku sporów z organami podatkowymi, kontroli skarbowej.

Ubezpieczenie "Allianz Podatnik" zapewnia:

- usługi profesjonalnego doradcy podatkowego (w tym sporządzanie pism),

- reprezentacja w postępowaniu przed właściwymi organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz sądami właściwymi w sprawach podatkowych,

- pokrycie kosztów postępowania.

Zdarzeniem, poprzedzającym wystąpienie sporu podatkowego jest kontrola - to tutaj ważą się nasze dalsze losy, od decyzji urzędnika i naszej wiedzy na temat procedur administracyjnych zależy dalszy tok postępowania. Polisa chroni nas już na etapie kontroli.

Postępowanie może być długie i czasochłonne, natomiast koszty doradcy podatkowego i prawnika są na ogół wysokie.  Suma ubezpieczenia w tym ubezpieczeniu jest nielimitowana - polisa pokryje koszty do pełnej i nielimitowanej kwoty.